Plavecká škola Uherské Hradiště

Výuka ZŠ

Plavecká výuka žáků ZŠ je v ČR organizována od konce 60.let. Dříve se týkala jen několika desítek tisíc dětí. Nyní je součástí TV na prvním stupni ZŠ. Je organizována v rozsahu nejméně 40 hodin plavecké výuky celkem během prvního stupně. Tato dlouhodobá a systematická činnost prokázala nejen svoji životaschopnost, ale především účelnost a prospěšnost, když téměř úplně odstranila plaveckou negramotnost mladších ročníků a zachránila tak nespočetné množství lidských životů. Vždyť vždy, když jde dítě k vodě a neumí plavat, mu jde o život. Během poslední doby při změnách legislativy v našem školství, byla pro plaveckou výuku vytvořena i potřebná legislativa.

Od 1.září 2007 se učí na našich školách podle nového RVP ZV, který jednotlivé školy zpracovaly do svého Školního vzdělávacího programu. RVP v části Člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví, s nimiž se žáci mají seznamovat, učit se je využívat a aplikovat ve svém životě. Žáci mají poznat různá nebezpečí, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojit si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví a získat potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexního vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání má řadit do denního režimu našich žáků pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro podporu zdraví a ochranu života. Školám se doporučuje vyrovnávat určitý pohybový deficit, který u žáků vzniká v dnešní počítačové době. Základní vzdělávání tak reaguje na poznatky lékařů, že zdravotních oslabení v celé populaci přibývá. Naši pediatři nás upozorňují na to, že takřka 50 % žáků je nějakým způsobem zdravotně postiženo. Jednoznačně nejlepším způsobem odstranění těchto problémů a zároveň tolik potřebnou prevencí je pohybová aktivita a nejzdravější pohybovou aktivitou, která má pro děti největší význam, je právě pravidelné plavání. Aby děti mohly tuto nejzdravější pohybovou aktivitu provozovat, musí se naučit plavat. Rámcový vzdělávací program v části Člověk a zdraví jednoznačně ukládá školám při tvorbě Školních vzdělávacích programů, vytvářet podmínky pro zdravý způsob života a péči o zdraví.

Náš dokonale propracovaný systém je ojedinělý nejen v Evropě, ale i na světě, také nám jej celá řada zemí závidí. Musíme se však všichni podílet na tom, aby se tolik propagované vytváření podmínek a ochrana zdraví našich dětí stalo skutečností. Není to pouze úkol nás učitelů, ale také bychom měli být zajedno s Vámi, rodiči.

Související stránky